Werkwijze

Aanmelden

U kunt als ouder/verzorger uw kind telefonisch bij ons aanmelden. U heeft hiervoor een verwijzing nodig van de hulpverlener met wie u uw zorg over uw kind hebt besproken: huisarts, POH GGZ-J, kinderarts of jeugdteam- medewerker. Bij de telefonische aanmelding neemt de praktijkondersteuner uw gegevens op en stelt een aantal vragen. Is er sprake van gedeeld ouderlijk gezag, dan is er toestemming (d.m.v. een ondertekende akkoordverklaring) van beide ouder/verzorger nodig. Is uw aanmelding passend bij het hulpaanbod van Praktijk voor Kind en Ouder dan wordt uw kind op de aanmeldlijst geplaatst. Is dit niet het geval dan denken wij met u mee waar u beter terecht kunt met uw hulpvraag.

Daarna wordt een inschatting gemaakt van de urgentie van de aanmelding t.o.v. de actuele wachttijd. Zie actuele aanmeldtijd op beschikbaarheidswijzer GGZ Lekstroom of klik hier.  Een spoedconsult bij ons is mogelijk op indicatie van uw huisarts of verwijzer.

Ondertussen maakt de administratie de vergoedingsaanvraag in orde en vraagt bij u digitaal alle benodigde formulieren op die u zijn toegestuurd. Pas wanneer de gemeente een beschikkingsnummer heeft afgegeven voor vergoede zorg kan de Intake door ons ingepland worden.

Zodra uw kind aan de beurt is ontvangt u van de administratie een telefoontje met een datum en tijd voor een Intakegesprek bij ons in de praktijk voor u als ouder/verzorger met de therapeut, die uw vaste aanspreekpunt zal zijn vanaf dat moment. Kinderen vanaf 14 jaar mogen ook zelf bij de intake aanwezig zijn. In overleg met ons kunt u hier een afweging in maken.

Intakegesprek

Het gesprek van de therapeut met ouders/verzorgers (en kind) in de praktijk vormt de eerste stap in het behandeltraject van uw kind. Tijdens de intake wordt de ontwikkeling van uw kind besproken en komen uw vragen en klachten aan bod, waarna we samen met u de hulpvraag formuleren. Tevens ontvangt u advies over het vervolg. Soms is overleg nodig met de huisarts of het jeugdteam voor aanvullende informatie.

Wanneer u al bekend bent met het jeugdteam nodigen we soms al bij het intakegesprek ook het betreffende jeugdteamlid uit. Dit in het kader van ons streven naar een goede afstemming in de behandeling-begeleiding.

Psychodiagnostisch onderzoek bij kinderen

Afhankelijk van de hulpvraag wordt bepaald of een korte handelingsgerichte onderzoeksfase voorafgaand aan de behandeling nodig is om als behandelaar een duidelijk beeld van kind, gezin en problematiek te krijgen en de behandeling goed te kunnen richten.

De bevindingen van de diagnostiek worden met de ouders zorgvuldig besproken aan de hand van een onderzoeksverslag in een adviesgesprek. We kunnen uw kind op basis van de onderzoeksresultaten soms ook verwijzen naar een andere hulpverlenende instantie die meer intensieve of juist minder intensieve hulp biedt.

Behandeling

De behandeling gaat direct of na enige diagnostiek van start. Er worden doelen bepaald, een behandelplan gemaakt en een tussenevaluatie ingepland.

De hulpvraag staat in het behandelproces centraal en kan gedurende de interventie worden aangepast. Uiteindelijk doel van iedere behandeling is om een kind en zijn ouders weer zonder zorgen, met handvatten en technieken die toegepast kunnen worden in de dagelijkse praktijk, vanuit eigen veerkracht en basis, op weg te sturen, onbezorgd en zonder dat nog extra hulp of steun van een professional nodig is.

Normaliseren en positieve gezondheid staan hierbij natuurlijk hoog in het vaandel.

Verslaglegging

Bij de start en na het afronden van een behandeling versturen wij een beveiligde in-/ uitschrijfbrief (Zorgmail) naar uw huisarts/verwijzer. Een onderzoeksverslag voor ouders maakt onderdeel uit van een diagnostisch traject en ontvangt iedere ouder zodra er onderzoek is gedaan in een adviesgesprek als uitgangspunt voor de aanvang van de behandeling . Een behandelverslag is niet gebruikelijk maar wel mogelijk.  Hiervoor worden kosten in rekening gebracht omdat de gemeente dit niet vergoedt.