Praktische zaken

De gemeente vergoedt vanuit de jeugdwet de psychologische hulp aan kinderen tot 18 jaar.

Praktijk voor Kind en Ouder heeft een overeenkomst met de gemeente Lekstroom: IJsselstein, Nieuwegein, Houten, Lopik, Benschop en Vijfheerenlanden. U heeft voor uw kind recht op vergoeding van psychologische hulp in de Generalistische Basis GGZ en in de licht Specialistische GGZ als uw kind in één van de bovengenoemde gemeentes woont en uw kind een geldige verwijzing van de (huis)arts of het jeugdteam heeft. De factuur gaat rechtstreeks naar de gemeente, na afsluiting van een behandeling. Jongeren die na hun 18e verjaardag een al gestarte behandeling bij ons willen vervolgen/ afronden kunnen de kosten vanaf dat moment indienen bij hun zorgverzekeraar om voor vergoeding in aanmerking te komen.

Ouders kunnen in de praktijk ook terecht voor zorg die niet door de gemeente wordt vergoedt en u zelf betaalt. Bijvoorbeeld wanneer sprake is van behoefte aan kort advies bij een psychisch probleem van een kind, dat niet direct wijst in de richting van een stoornis of wanneer bij een ouder de wens bestaat om hulp te ontvangen zonder inmenging van een arts of financiële bemoeienis van de gemeente.  De factuur wordt dan rechtstreeks bij u in rekening gebracht.

No show regeling

Bij het afzeggen van afspraken gelden de volgende regels:

  • Komt een gemaakte afspraak je niet uit, neem dan snel contact met ons op om een nieuwe afspraak te maken. Doe dat wel uiterlijk 24 uur van tevoren.
  • Een afspraak die minimaal 24 uur van tevoren afgezegd wordt, zal niet in rekening worden gebracht.
  • Als je op de dag van je afspraak ziek bent of het je echt niet lukt om te komen bel ons dan op om je af te melden met een reden. Dit kan gebeuren en is kosteloos als het een eerste niet tijdige afzegging betreft.
  • Indien voor de tweede keer een consult niet minimaal 24 uur van tevoren is afgezegd ontvangt u van de administratie een factuur en wordt 50 euro bij u in rekening gebracht per gemiste afspraak.

Wij kunnen de tijd waarop u niet verschijnt namelijk op korte termijn niet meer invullen met iemand anders die op onze wachtlijst staat.  

Dit bedrag van 50 euro wordt niet vergoed door de zorgverzekeraar of gemeente. 

  • Zodra een tweede factuur gestuurd moet worden voor wederom een no show gaat de therapeut in overleg met de ouder(s) om commitment, vervolg en behandeleffect te bespreken.

Kwaliteitsbewaking

De praktijk is aangesloten bij en gehouden aan de beroepscode van:

  • Ned. Vereniging van Gezondheidszorgpsychologen NVGzP
  • Ned. Vereniging van pedagogen en onderwijskundigen NVO.
  • Ned. Instituut van Psychologen NIP

BIG registratie nr. praktijk:  99057515525

KVK  nr: 60881224

Kwaliteit en Klachtrecht

De kwaliteit van de beroepsuitoefening wordt gewaarborgd via de beroepscode van de verschillende beroepsverenigingen en via intercollegiale toetsing. Onafhankelijke cliëntondersteuning is mogelijk en kan aangevraagd worden. Ook is de praktijk ingeschreven in het BIG register. Volgens de Wet ‘Beroepen in de individuele gezondheidszorg’ wordt voldaan aan gestelde opleidingseisen, bij- en nascholing, ervaring, bekwaam- en bevoegdheden. Binnen de praktijk wordt gewerkt in overeenstemming met de geldende regels vanuit de Wet Bescherming Persoonsgegevens. Dit betekent dat er op zorgvuldige wijze aandacht wordt besteed aan dossiervorming en bescherming van uw privacy via een AVG verklaring.

Klachtregeling

De praktijkhouder is het eerste aanspreekpunt voor een Jeugdige wanneer die een klacht over Praktijk voor Kind en Ouder of de hulpverlening wil melden. Er is een mogelijkheid om gebruik te maken van ondersteuning bij klachten door het Advies- en Klachtenbureau Jeugdzorg (AKJ) (www.akj.nl).

Stap 1: Samen oplossen. In geval van onvrede of  een klacht heeft het natuurlijk de voorkeur om deze onderling te bespreken en af te handelen.

Wij adviseren u om op dit punt een zo open mogelijke houding aan te nemen. De ervaring leert dat veel officiële klachten op deze manier voorkomen kunnen worden.

Cliënten kunnen bij een patiëntenvertrouwenspersoon (pvp) bij de stichting PVP terecht met klachten en vragen over alles wat samenhangt met behandeling en bejegening binnen de GGZ praktijk. Zie www.pvp.nl

Wij voldoen aan de regels voor klachtenafhandeling volgens de Jeugdwet. De Jeugdwet vereist een klachtencommissie en een vertrouwenspersoon. Wij zijn aangesloten bij de klachtencommissie van de NVGzP – NIP. Voor nadere informatie zie website www.nvgzp.nl